Ticket &
Promotion

ราคาบัตรไตรภูมิ

บัตรผู้ใหญ่
THB 1,275
THB 1,500
บัตรเด็ก (ความสูง 90-120 เซนติเมตร) ผู้สูงอายุ (เฉพาะพลเมืองไทย อายุ 60 ปี ขึ้นไป แสดงบัตรประชาชน)
THB 638
THB 750

*การสั่งซื้อบัตรทางออนไลน์ ต้องสำรองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน*

บัตรเด็ก (ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร)
ไม่เสียค่าผ่านประตู
บัตรเด็ก (ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร)
ไม่เสียค่าผ่านประตู
ผู้พิการ (แสดงบัตรประจำตัวผู้พิการทางราชการ)
ไม่เสียค่าผ่านประตู
ผู้พิการ (แสดงบัตรประจำตัวผู้พิการทางราชการ)
ไม่เสียค่าผ่านประตู

เครื่องเล่นพิเศษ

Silver Glider (เครื่องร่อนเหินเวหา)
ราคา 500.-
Silver Glider (เครื่องร่อนเหินเวหา)
ราคา 500.-
Adventure Cruise (ล่องนครบาดาล)
ราคา 300.-
Adventure Cruise (ล่องนครบาดาล)
ราคา 300.-
Actventure Studio (แอคเวนเจอร์ สตูดิโอ)
ราคา 150.-
Actventure Studio (แอคเวนเจอร์ สตูดิโอ)
ราคา 150.-
หมายเหตุ : อัตราค่าผ่านประตูข้างต้น รวมการเข้าชมทุกโซน และเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทั้งหมด ยกเว้นเครื่องเล่นพิเศษ 2 ชนิด ได้แก่ Silver Glider (เครื่องร่อนเหินเวหา) และ Adventure Cruise (ล่องนครบาดาล) เนื่องจากเครื่องเล่นพิเศษ 2 ชนิดนี้มีข้อกำหนดบางประการ จึงไม่เหมาะกับเด็กเล็ก หรือผู้ที่มีความสูงไม่ถึงเกณฑ์ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดัน โรคหัวใจ และสตรีมีครรภ์ จึงไม่รวมค่าเครื่องเล่นทั้ง 2 ชนิดนี้ไว้ในค่าผ่านประตู เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าชม